Az a személy, aki az önkormányzat honlapját látogatja, az Adatvédelmi Szabályzatomat és Adatvédelmi Nyilatkozatomat elfogadja, annak minden pontjával teljes mértékben egyetért az elfogadást követően. Kérjük kedves látogatóinkat, szánjanak rá időt, és olvassák el Adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmát.

I. Bevezető: Fogalmak

Jogalap: Jelen adatvédelmi szabályzatban használt fogalmak az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 3. § -an foglaltak szerint értelmezendők.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a weboldalt látogatja.

Adatkezelő: Nógrádmarcal Község Önkormányzata

Személyes adat: A személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy (továbbiakban. Felhasználó) azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek.

Adatkezelés: Az „adatkezelés” a személyes adatokon végrehajtott műveletek széles körét foglalja magába. Ebbe egyaránt beletartozik a manuális vagy automatizált eszközökkel végrehajtott műveleteket is. Idetartozik a gyűjtés, a rögzítés, a rendszerezés, a tagolás, a tárolás, az átalakítás vagy a megváltoztatás, a lekérdezés, a betekintés, a felhasználás, a közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, az összehangolás vagy összekapcsolás, a korlátozás, a törlés, illetve a megsemmisítés;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

Adattovábbítás: a személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: a személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok törlése vagy anonimizálása, olyan módon ami nem állítható vissza;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozás céljából;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, melynek eredményeképpen sérül a titoktartási kötelezettség, a hozzáférhetőség vagy az integritás.

II. Az adatkezelés elvei

Adatkezelő tevékenysége folytán az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE adatkezelési elveit minden esetben alkalmazza és eljárása alapjául teszi, így figyelemmel van a célhoz kötöttség, a tisztességes és törvényes adatkezelés, a szükségesség, a pontosság és korlátozott tárolhatóság, az integritás elvekre.

III. Az adatkezelés célja

A Weboldal az adatokat kizárólag az oldalon eszközölt látogatásokból eredő adatokat kezeli. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes írásbeli hozzájárulásán alapul.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

IV. Kezelt információk, adatok

Adatkezelő a Weboldal tevékenységével összefüggésben Felhasználók hozzájárulással megadott, személyes adatait, mint Adatkezelővel ügyfélkapcsolati viszonyban álló személyek adatait kezeli.

A Weboldal a következő információkat kezeli a Felhasználók kapcsolatfelvétele:

1. Felhasználó neve, email címe, telefonszám

Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

V. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő az adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig, a kapcsolatfelvétel megvalósulásáig kezeli.

Adatkezelő törli az adatkezelési nyilvántartásból a személyes adatokat:

 • ha az adatkezelés jogellenes,
 • ha azt a Felhasználó kéri (jogszabályban elrendelt adatkezelés kivételével),
 • ha az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • ha az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok törvényben meghatározott kezelésének határideje lejárt vagy
 • ha azt a bíróság vagy Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal nem összekapcsolhatók.

VI. Adattovábbítás

Adatkezelő harmadik személynek, illetve külföldi harmadik személynek történő adattovábbításra kizárólag Felhasználó kifejezett hozzájárulásával jogosult. A Weboldalon elérhető szolgáltatás teljesítése érdekében Adatkezelő a Felhasználó Regisztráció során megadott adatai közül a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat átadja annak a partnernek, amely a szolgáltatást teljesíti.

VII. Adatbiztonság

Adatkezelő mind informatikai, mind papír alapú rendszerek igénybevételével végzi a Felhasználók adatainak kezelését.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű, a technika mindenkori fejlettségére tekintettel a lehető legmegfelelőbb biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

VIII. Felhasználók jogai

Felhasználó jogosult:

 1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
 2. kérni személyes adatainak helyesbítését,
 3. kérni személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Tájékoztatás kérése

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás kérhető e-mailben az polgarmester [kukac] nogradmarcal.hu e-mail címen, a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (Huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Helyesbítés kérése

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az polgarmester [kukac] nogradmarcal.hu e-mail címen a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Adatok törlése, zárolása

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az polgarmester [kukac] nogradmarcal.hu e-mail címen személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatkezelő intézkedése

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (Huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás adatkezeléssel szemben

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

IX. Jogorvoslat

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy tájékoztassa személyes adatai kezeléséről, a hibásan vagy hiányosan felvett adatokat helyesbítse vagy személyes adatait törölje, zárolja, illetve tiltakozást nyújthat be a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

Amennyiben a Adatkezelő azt állapítja meg, hogy a kérelem megalapozott az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, eljárását vitatja, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Adatkezelő esetleges adatvédelmi és adatkezelési szabályokat sértő eljárása, egyéb jogsértése ellen Felhasználó panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

A www.naih.hu oldalon lehetőség nyílik az oldalon történő regisztrációt követően online ügyindításra, melyhez tájékoztató a honlapon található.

X. Vegyes rendelkezések

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 65. § rendelkezéseire tekintettel Adatkezelő jelen weboldal kapcsán történő adatkezelését a NAIH által vezetett hatósági nyilvántartásba bejelenti.

Jelen adatvédelmi szabályzatban, nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben különösen az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (Rendelet), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLCVII. évi törvény, és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatót köteles a hatályba lépést megelőző 15 napon belül a Felhasználók számára könnyen elérhető formában közzétenni.

Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az általa, illetve partnerei által szervezett különböző játékok vonatkozásában is alkalmazandó jelen Adatvédelmi Szabályzat játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően.

 

Nógárdmarcal 2018.05.18.